Tianjin WeiMing Industrial & Trading Co. Ltd.
24th Floor, Tianxing River Front Square No. 81, 11-jing Road, Tianjin,China
Post Code: 300171
Tel: 0086 22 24109310/24220731/24221670
Fax: 0086 22 24152385
Website: www.wmitc.com
E-mail: waiming@wmitc.com